Skip to main content

Om kakor

På den här webbplatsen använder vi oss av följande cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt.

Google Analytics

Google Analytics är ett digitalt analysverktyg som mäter besök och beteende på webbplatsen genom att använda cookies. Med hjälp av Google Analytics analyserar vi hur besökare använder webbplatsen och på vilka sätt innehållet behöver utvecklas. Den information vi får om besökare används aldrig för att spåra enskilda personer som besökt webbplatsen.

Läs mer om hur Google Analytics använder cookies (namn och lagringstid) på denna länk: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?csw=1

Facebook Pixel

Facebook pixel används i syfte att förstå hur en användare använder hemsidan för att kunna bygga en målgrupp i marknadsföringssyfte.

Läs mer om Facebooks cookie-policy: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Mer information, stänga av eller begränsa cookies

Om du inte accepterar användning av cookies på vår webbplats kan du stänga av eller begränsa cookies via webbläsarens inställningar. Läs mer cookies och om hur du går tillväga på Post- och telestyrelsens webbplats: http://pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies

Personuppgiftspolicy och GDPR

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.
Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi sparar inte uppgifterna längre än vad vi behöver, vi fullgör rättslig förpliktelse och är i vissa fall skyldiga att registrera personuppgifter, som exempelvis för att uppfylla bokföringsskyldigheten i bokföringslagen.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar och skyldigheter som du och ditt företag har gentemot t.ex. Skatteverket.
Vi använder inte dina personuppgifter för direktmarknadsföring och vi lämnar inte ut dina uppgifter till någon annan om vi inte kommit överens om det.
En personuppgift är all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Ett bolagsnummer är ofta inte en personuppgift mer än när det handlar om en enskild näringsverksamhet.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Personnummer/Organisationsnummer
 • Bankrelaterade uppgifter enligt överenskommelse med dig
 • Positioneringsdata (adresskoordinater)
 • Bilder larmkamera (se även Policy för kameraövervakning)

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter får vi från dig när vi ingår avtal om att du vill anlita våra tjänster. Du samtycker till behandling genom att anlita våra transporttjänster. När vi ingår ett avtal samtycker du också till att vi behandlar dina personuppgifter.
Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.
Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anlitar någon av våra medarbetare
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Vilken information ger vi till dig?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången får vi dem via dig, vi informerar dig då vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare inom Taxi Östersund 199 000 AB som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter.
Vi har inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.
Handlingar som innehåller personuppgifter förstörs, gallras ut, då dessa inte längre behövs.
Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.
Ostrukturerad data, dokumentation i pappersformat, förvaras i arkivskåp eller i låsta lokaler.

Vi anlitar en IT-leverantör för vår arbetsplattform där IT-säkerhet har högsta prioritet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.
Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal och/eller säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Ansvar

Taxi Östersund 199 000 AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. För mer information om dina rättigheter och skyldigheter som företagare och privatperson, hör gärna av dig eller så kan ni läsa på https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/.

Policy för kameraövervakning i bilar

Bakgrund

Fordon vid Taxi Östersund 199 000 AB är utrustade med larmkamerabevakning för att öka säkerheten och tryggheten för vår personal samt för att skydda våra tillgångar.

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Sammanfattning

Taxi Östersund 199 000 AB strävar efter öppenhet och transparens med hur vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter. Som ett komplement till vår personuppgiftspolicy har vi upprättat denna policy för kamerabevakning avseende våra taxifordon.

Lagstiftningen som reglerar hur kamerabevakning får ske framgår av Dataskyddsförordningen (GDPR) och regleras i Sverige även genom Kamerabevakningslagen.

Vilka uppgifter samlar vi in och vad är ändamålen med behandlingen?

Våra fordon är utrustade med kamerabevakning med inspelning av bildupptagning utan ljud. När en person kan identifieras genom bildupptagningen utgör inspelningen en personuppgift.
Syftet med kamerabevakningen är att öka säkerheten och tryggheten för vår personal samt för att skydda våra tillgångar.

Ändamålet med kamerabevakningen och behandlingen av inspelat material är att förebygga hot och våld mot våra förare, utreda brott, olyckor och skadegörelse, samt att stävja obehöriga inpasseringar och brott samt i förekommande fall assistera polismyndighet och åklagare vid misstänkt eller konstaterad brottslighet.

Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

Den rättsliga grunden för att vi behandlar dina personuppgifter i samband med kamerabevakningen är genom en s.k. intresseavvägning i enlighet med art. 6 p. 1. f) i Dataskyddsförordningen.

Taxi Östersund 199 000 AB gör bedömningen att behovet av kamerabevakningen är större än det intrång i den personliga integriteten som kamerabevakningen kan innebära för vår personal. Vår bedömning är gjord med särskild hänsyn till det faktum att det förekommer våld eller hot om våld mot vår personal.

Vi vill tillse en trygg och säker arbetsmiljö för vår personal. Kamerabevakningen sker endast i fordonets kupé. Vidare har vi säkerställt att endast ett begränsat antal personer har tillgång till det inspelade materialet och kommer endast använda bildmaterialet enligt de ändamål som angivits ovan.

Hur länge sparas inspelat material?

Inspelat material sparas endast så länge det behövs för att kunna fullgöra de ändamål som inspelningen samlats in för enligt denna policy, dock längst i 3 månader, varefter det raderas automatiskt.

Vi kan i förekommande fall komma att spara materialet längre än 3 månader om det behövs för att följa lagkrav eller tillvarata rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

Vem har tillgång till bildmaterial?

Din personliga integritet är mycket viktig för oss. Vi har säkerställt att endast ett begränsat antal anställda har tillgång till det inspelade materialet. Dina uppgifter kan även komma att behandlas av så kallade personuppgiftsbiträden, det vill säga av företag som vi anlitar avseende installation samt underhåll av kamerasystem. Dessa parter får inte använda dina personuppgifter för något annat ändamål än för att tillhandahålla de tjänster de anlitats för och enbart på de villkor vi anger. Det inspelade materialet lagras i länder godkända enligt GDPR. Uppgifter kan också komma att behandlas av polismyndighet, t ex vid polisanmälan eller fullgörande av rättslig process.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har även rätt att begära att vi rättar eller raderar dina personuppgifter. Dessutom har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter och även rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter. Om du anser att vi har brutit mot reglerna för behandling av personuppgifter eller har andra funderingar kring personuppgifter kan du kontakta din nationella dataskyddsmyndighet.

 

Länk till policy för kamerövervakning »