Skip to main content

Våra priser och villkor

Våra villkor

För Dig som reser med Sverigetaxi Östersund ( Taxi Östersund 199 000 AB, nedan Taxi Östersund) gäller följande villkor.

1. Taxi Östersunds ersättningsvillkor m.m.
Om Du drabbas av en skada i följd av fel eller försummelse från Taxi Östersund eller från en taxichaufför ansluten till Taxi Östersund kan Du ha rätt till ersättning från Taxi Östersund. Vi tillämpar – med de undantag och preciseringar som följer av dessa allmänna villkor – allmänna skadeståndsrättsliga regler.

2. Närmare om person- och sakskada
För personskada och skada på befordrad egendom gäller de regler som följer av trafikskadelagen (1975:1410). Om du skulle drabbas av en person- eller sakskada under Din taxiresa, skall Du i första hand begära ersättning från det transporterande taxifordonets trafikförsäkringsbolag. Taxi Östersund ger endast ut ersättning i den mån fordonets trafikförsäkringsbolag avböjt att utge ersättning och då endast i enlighet med vad som följer av allmänna skadeståndsrättsliga regler samt med de begränsningar som följer av dessa allmänna villkor.

3. Närmare om ren förmögenhetsskada
Om du drabbas av ren förmögenhetsskada – dvs en skada som vare sig har samband med en person- eller sakskada – i följd av fel eller försummelse från Taxi Östersund eller från en taxichaufför ansluten till Taxi Östersund kan Du ha rätt till ersättning från Taxi Östersund. Vi tillämpar därvid allmänna skadeståndsrättsliga regler med de begränsningar som följer av dessa allmänna villkor. Taxi Östersunds ansvar för ren förmögenhetsskada är dock – oavsett omständigheterna – alltid begränsat till högst 10% av det vid tidpunkten för transporten gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, per taxikund och resa. Vidare är Taxi Östersunds ansvar begränsat till att endast omfatta direkt åsamkad ren förmögenhetsskada. Taxi Östersund utger alltså inte någon ersättning för de eventuella indirekta skador Du har drabbats av.

4. Försening
Om den transport Du beställt inte kommer fram på avsedd tid, åligger det Dig att genast kontakta Taxi Östersund eller det ställe där Du köpt Din taxiresa. Om du inte gör det, är Din rätt till ersättning för skada i följd av förseningen förlorad.

5. Skyldighet att begränsa skadan
Om Du drabbas av en skada, är Du skyldig att göra vad som är skäligt för att begränsa den. Taxi Östersund utger inte ersättning för den del av skadan som Du skäligen borde ha kunnat undvika.

6. Reklamation
Om du drabbas av en skada, oavsett vilken slags skada det är, skall Du alltid skriftligen anmäla denna vid Taxi Östersund senast 30 dagar efter det att transporten ägde rum (eller 30 dagar från det datum då transporten, vid utebliven transport, skulle ha ägt rum). Om Du inte anmäler skadefallet hos Taxi Östersund inom denna tid, är Din rätt till ersättning förlorad. Detta gäller dock inte Din rätt till ersättning för person- eller sakskada från det transporterade taxifordonets trafikförsäkring enligt p 2.2 ovan. Du kan antingen reklamera via formuläret här eller så skriver du ett brev som Du sänder till oss på adress: Taxi Östersund 199 000 AB, Hagvägen 18 F, 831 48 ÖSTERSUND.

7. Force Majeure
Oavsett vad som ovan sagts, är Taxi Östersund befriat från ersättningsskyldighet för skada i följd av utebliven transport eller felaktigt utförd transport om detta har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (»Befriande omständighet«) och omständigheten förhindrar, eller avsevärt försvårar, fullgörandet av transporten i rätt tid. Såsom Befriande Omständighet skall anses bland annat myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, omfattande personalavgångar, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, svåra väderförhållanden, svåra trafikförhållanden, fel i dataöverföring, förlust eller förstörelse av data eller egendom av väsentlig betydelse eller olyckshändelse av större omfattning.

Ladda hem våra villkor som pdf här »

Betalningslösningar

Vi hanterar de flesta bank- och kreditkorten i våra bilar, du kan också betala med Swish.

Vi fakturerar endast företag och vill du bli kreditkund hos oss så fyller du i en kreditansökan och mejlar in till oss på ekonomi@taxiostersund.se

Prisinformation 230201
Sverigetaxi Östersund på Åre Östersund Flygplats i dimman